Gårdby alvar naturreservat

Gårdby alvar är den del av Stora Alvaret som finns allra längst i nordost. Här finns en skarp gräns mellan alvarsmark och mittlandsskogen som sedan tar vid norrut. För att vara ett naturreservat är Gårdby alvar ovanligt svårtillgängligt, det finns till exempel ingen bilväg till alvaret. Vill man inte vandra kan man cykla dit men då med cykel av det robustare slaget. Det är ett alvar där naturen varierar en hel del. Här finns typisk alvarsmark med enbuskar men också fuktiga partier, vålmående björkdungar, hällmarksalvar och mark med lite tjockare jordlager alldeles intill gränsen mot mittlandsskogen.

Gårdby alvar är en del av Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap.

Typisk miljö med en ensam björk i det öppna landskapet på Gårdby alvar

Det finns också partier med s.k. hällmarksalvar där berggrunden av kalksten är synlig

Maskrosorna är riktigt vackra där de lyser upp det karga landskapet

Skelett av en enbuske påminner om den tuffa och torra miljön på alvaret

Bergskrabba, en sydlig växt som i Sverige bara finns på Gotland och Öland, trivs på Gårdby alvar

Bergskrabban är vackert indigo färgad, en blandning mellan blått och violett

Alvarets gräns i norr mot mittlandsskogen erbjuder lite bördigare marker där gullvivorna funnit sin växtplats

En fårhage är granne med Gårdby alvar i norr

Stig i mittlandsskogen i närheten av Gårdby alvar

Lövsprickningstider vid en brukningsväg som leder till Gårdby alvar

Flera bilder från Gårdby alvar finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Gårdby alvar naturreservat

Karlevi alvar naturreservat

Karlevi alvar är en del av Stora Alvaret på Öland och består egentligen av två naturreservat, det norra och det södra. Alvaret är beläget i den nordvästra delen av Stora Alvaret och ingår i Världsarvet Södra Ölands Odlingslandskap. Området är lättillgängligt från den parkeringsplats som finns i byn Karlevi vid väg 136. Vid parkeringsplatsen kan man börja sin vandring eller cykeltur ut på den rösade gamla brukningsvägen. Utöver den lättframkomliga vägen erbjuder Karlevi alvar bl.a. fornminnen, besök vid den s.k. mittmuren, våtmarker och mängder av orkidéer på våren.

Cykel- och vandringsleden på Karlevi alvar är väl markerad med stenrösen

Betande kor hjälper till att hålla alvaret öppet

På våren blommar mängder med orkidéer som här Adam och Eva i gult och lila

Vårens orkidéer är färgklickar i alvarsmarken

Under högsommaren blommar rikligt med axveronika på alvaret

En urgammal slingrande alvarsväg syns nu som en fördjupning i marken

Långt ut på alvaret i det till synes oändliga landskapet finns fornlämningen Präströr som inte lämnar någon besökare oberörd på grund av det mäktiga intrycket i det stora landskapet

Vägen på alvaret kan vara lite blöt ibland särskilt som här där våtmarken Tranekärr har delat med sig av sitt vatten

Allra längst ut i öster på Karlevi alvar når man den s.k. mittmuren, en mur som löper i nordsydlig rikting över hela Stora Alvaret och är gräns mellan de västra och östra byarna på södra Öland

Flera bilder från Karlevi alvar naturreservat finns i vårt bildarkiv hos bilddatabasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Karlevi alvar naturreservat

Skogsby lund naturreservat

Skogsby lund är ett av Ölands äldsta och minsta naturreservat. Den lilla lunden är belägen strax söder om Ölands Folkhögskola och tillhör inte de mest kända naturreservaten på Öland.

Utmärkande för reservatet är de gamla ekarna i vars sällskap bl.a. murgröna och hassel trivs. På våren är marken täckt av blommor i olika färger medan sommartid när trädens kronor slutit sig blommar här bl.a. orkidén skogsknipprot.

För att hitta till reservatet får man passera en bevattningsdamm där det går alldeles utmärkt att gå på vallen runt dammen.

Vid den första anblicken ger lunden intryck av att vara en helt igenvuxen lövskog

Skylten vid lunden måste vara en av Ölands äldsta skyltar för naturområden. I bakgrunden syns några av de välmående murgrönorna i området

Lite längre in i lunden är det glesare i buskskiktet

Vallen kring dammen är en bra stig för att ta sig till naturreservatet och för den som är intresserad av fåglar kan det särskilt på våren vara intressant att spana efter vad som finns i dammen

Tidigt på våren är det gott om blåsippor i lunden

Vitsipporna hjälper till att lysa upp marken under tidig vår

Sommartid kan man träffa på orkidén skogsknipprot i markvegetationen

Mellan lunden och folkhögskolan finns denna minnessten som påminner om den första landningen med flygplan på Öland år 1914

Flera bilder från Skogsby lund naturreservat finns i vårt bildarkiv hos databasen Flickr.

Länk till Länsstyrelsens information om Skogsby lund naturreservat

Halltorps Hage naturreservat

Halltorps Hage vid Ekerum är en mycket värdefull ädellövskog som innehåller flera gamla ekar och inslag av rena avenboksbestånd. Här finns också den sällsynta skalbaggen stora ekbocken. Naturreservatet är ett av Ölands mest kända och välbesökta. Reservatet är lättillgängligt med väl markerade strövstigar och det finns också en slinga som är handikappvänlig.

Huvudingången till Halltorps Hage är informativ och välkomnande

Handikappvänlig stig runt de gamla ekarna och skön sittplats där man kan njuta av den unika miljön

De äldsta ekjättarna är inhägnade för att skyddas

Ytskiktet på en flera hundra år gammal ek med mängder av insektshål

S.k. mulmholk uppsatt för hjälp åt bl.a. skalbaggar och fladdermöss i ett område med avenbokskog

I reservatet finns mindre våtmarker insprängda

Område med silvergrå avenbokstammar ger ett närmast mystiskt intryck

Under vår och försommar blommar bl.a. orkidén Sankt Pers Nycklar i reservatet

Den sällsynta orkidén Guckusko blommar i vart fall vissa år i en löväng i reservatet

Försommargrönska vid en slingrande stig genom den ljusa avenbokskogen

Strövstigarna och vägarna i reservatet är väl iordninggjorda och inbjuder till promenader

Kustremsan utefter Kalmarsund

Flera bilder från Halltorps Hage naturreservat finns i vårt bildarkiv hos databasen Flickr

Länk till Länsstyrelsens information om Halltorps Hage naturreservat